Služba traženja

Rad i djelovanje Službe traženja u Hrvatskoj utvrđen je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 92/2001), koji u članku 8 navodi:
"U Hrvatskom Crvenom križu ustrojava se i djeluje Služba traženja koja u slučaju oružanog sukoba obavlja zadaće ureda za informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civila u ratu.
Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja.
Služba traženja nadležna je za:

  • prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba zainteresiranim pojedincima, nadležnim tijelima i organizacijamau zemlji i inozemstvu, o ratnim zarobljenicima, civilnim internircima, zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna, zaštićenim osobama na prinudnom boravku, ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga, nestaloj djeci, djeci evakuiranoj u drugu zemlju te djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba
  • razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti
  • spajanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,druge zadaće traženja iz nadležnosti Republike Hrvatske u kojima na temelju međunarodnih ugovora sudjeluje Hrvatski Crveni križ

Uz vođenje službenih evidencija podataka, Služba traženja izdaje potvrde o utvrđenim činjenicama i izvatke iz prikupljene građe te pokreće postupke upisa u državne matice umrlih kod nadležnih upravnih organa.
Hrvatski Crveni križ propisuje ustrojstvo,djelokrug i način rada službe traženja posebnim aktom koji donosi skupština Hrvatskog Crvenog križa."

Služba u svom radu primjenjuje jedinstvenu metodologiju rada, a ovisno o konkretnom slučaju surađuje s različitim državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima koj su dužni i mogu u sklopu svog djelokruga rada pružiti određene podatke i drugu pomoć kako bi se  traženje moglo uspješno obaviti.
Sadržaj rada Službe traženja danas se još uvijek najvećim dijelom odnosi na traženja nestalih u Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u svezi s Drugim svjetskim ratom (provjere i izdavanja potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i internaciji), na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na tzv. mirnodopska traženja članova obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i ine migracije.